Archív kategorií: Aktuálne oznamy pre žiakov

MAT – 9.roč.

Preštudovať z učebnice tematický celok: Štatistické prieskumy, triedenie, početnosť, grafické znázornenie údajov
 
Učebnica matematiky pre 9. ročník – 2.časť  str. 84 – 100 
 

MAT – 8. roč.

Zopakovať tematický celok: Kruh, kružnica, vlastnosti, vzájomná poloha priamky a kružnice, vzájomná poloha dvoch kružníc, časti kruhu. kruhový výsek, odsek, kružnicový oblúk,  obvod a obsah kruhu, rysovanie dotyčnice, ….
 
20.5.2022 – bude písomná previerka z tematického celku

MAT – 8. roč.

Napísať poznámky z učiva: PZ str. 85

Kružnicový oblúk, kruhový výsek, kruhový odsek
Dĺžka kružnice, obsah kruhového výseku

Riešiť úlohy: 

str.98/30,31,32 

str. 99/ 34,35,36

str. 100/ 38, 40

str. 101/41,42, 

MAT – 5.A

Osová súmernosť 
pozrite si video a rysujte :
 
https://www.youtube.com/watch?v=WxI876e5MP8
 
Stredová súmernosť:
pozrite si video a rysujte
 
https://www.youtube.com/watch?v=AFeSjsVzsm8
 
prikladám aj pracovný list: 

MAT – 9.A

Úprava výrazov podľa vzorcov 
na osvojenie učiva si pozrite video: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ld7ESE15L9A
 
vzorce si môžete precvičiť aj na stránke:
 
https://pohodovamatematika.sk/uprava-vyrazov-pomocou-vzorcov-a%C2%B1b2a2-b2-test.html
 
 

MAT – 8. ročník

Kruh a kružnica, vzájomná poloha kružnice a priamky, tetiva kružnice, Vzájomná poloha dvoch kružníc, Talesova kružnica
Napísať si poznámky z PZ strana 84-85
Riešte úlohy : PZ str. 86/2,3,4   90/16    94/22   96/26    97/27, 28  (narysovať dotyčnice použitím Talesovej kružnice)

MAT – 9.A

Použitie podobnosti pri meraní výšok a vzdialeností
Riešenie výpočtových a konštrukčných úloh pomocou podobnosti
Učebnica č. 2  strana 76 – 83

Opakovanie lineárnej funkcie a podobnosti na 3. písomnú prácu

Príprava na testovanie T9