Archív kategorií: Aktuálne oznamy pre žiakov

MAT – 5.A

Analýza úloh z testovania T5
Konštrukcia geometrického útvaru v osovej a stredovej súmernosti
 
Učebnica pre 5. ročník  2. časť str. 99 – 104
 
Riešte úlohy: 101/13,  104/7,8 

MAT – 9. A

Opakovanie tematického celku štatistika a opakovanie učiva na 4. písomnú prácu
Vo štvrtok 26.5.2022 bude písomná práca č. 4 
 

MAT – 8. roč.

Pravdepodobnosť, rozdelenie udalostí, vyjadrenie pravdepodobnosti, výpočet pravdepodobnosti
 
Napísať a naučiť sa učivo z PZ strana 114
Riešiť úlohy z PZ str. 116/1,2,3,4 a str. 117/5,6,7

MAT – 9.roč.

Preštudovať z učebnice tematický celok: Štatistické prieskumy, triedenie, početnosť, grafické znázornenie údajov
 
Učebnica matematiky pre 9. ročník – 2.časť  str. 84 – 100 
 

MAT – 8. roč.

Zopakovať tematický celok: Kruh, kružnica, vlastnosti, vzájomná poloha priamky a kružnice, vzájomná poloha dvoch kružníc, časti kruhu. kruhový výsek, odsek, kružnicový oblúk,  obvod a obsah kruhu, rysovanie dotyčnice, ….
 
20.5.2022 – bude písomná previerka z tematického celku

MAT – 8. roč.

Napísať poznámky z učiva: PZ str. 85

Kružnicový oblúk, kruhový výsek, kruhový odsek
Dĺžka kružnice, obsah kruhového výseku

Riešiť úlohy: 

str.98/30,31,32 

str. 99/ 34,35,36

str. 100/ 38, 40

str. 101/41,42, 

MAT – 5.A

Osová súmernosť 
pozrite si video a rysujte :
 
https://www.youtube.com/watch?v=WxI876e5MP8
 
Stredová súmernosť:
pozrite si video a rysujte
 
https://www.youtube.com/watch?v=AFeSjsVzsm8
 
prikladám aj pracovný list: