Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti vyplní zákonný zástupca žiaka, ktorý nebol prítomný v škole viac ako 3 po sebe nasledujúce dni a žiak vyhlásenie odovzdá pri vstupe do budovy školy.

Na stiahnutie: Image170920120225

Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred opätovným nástupom do zamestnania

Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred opätovným nástupom do zamestnania vyplní každý zamestnanec, ktorý nebol prítomný na pracovisku počas 3 dní.

Na stiahnutie: Image170920125342

OZNAM

OTVORILI SME ŠK. ROK 2020/2021

Dňa 02.09.2020 sme slávnostne otvorili školský rok 2020/2021.

Do nového školského roka prajeme všetkým žiakom, pedagogickým, nepedagogickým pracovníkom i rodičom hlavne pevné zdravie a veľa energie a tvorivých síl.

                                                              Mgr. Júlia Kotrusová, riaditeľka školy

Dôležitý oznam pre rodičov

Do 31.8.2020 je rodič povinný vyplniť Zdravotný dotazník pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021, v opačnom prípade dieťa nemôže byť vpustené do budovy školy a 2.9.2020 – tento deň nebude mať ospravedlnený. V prípade, že nemôžete prísť podpísať Dotazník do školy, môžete si ho stiahnuť z webovej stránky školy a podpísaný priniesť 31.8.2020 alebo 2.9.2020. Podpísaný dotazník prinesie žiak a odovzdá ho pri hlavnom vchode.

                                                              Mgr. Júlia Kotrusová, RŠ