MEDZINÁRODNÉ TESTOVANIE PIRLS 2021

Aj vy si radi zaspomínate na svoje detstvo, keď vám mama, otec, dedko alebo babka čítavala ? S úsmevom na tvári a s radosťou, presne tak sa nenápadne rodí v každej detskej duši láska ku knihám.

Láska ku knihám je dar. Dar, ktorý môžu rodičia odovzdať svojim deťom a ukázať im, aké nádherné svety ukrývajú obyčajné stránky kníh.

Aj pedagógovia našej školy vštepujú lásku ku knihám, k čítaniu už od 1. ročníka. Záleží nám, aby z našich detí vyrástla všestranne harmonicky rozvinutá osobnosť. Vo výchovno – vzdelávacom procese využívame rôzne metódy, formy, aby sme zvýšili záujem žiakov nielen o čítanie. Realizujeme rôzne zaujímavé aktivity v triedach, ŠKD a v školskej knižnici.

Naša škola sa zapojila do medzinárodnej štúdie PIRLS 2021, ktorá je zameraná na čitateľskú gramotnosť žiakov 4. ročníka ZŠ. 11. mája 2021 sa štvrtáci ZŠ na Saratovskej ulici 43 zapojili do tohto medzinárodného testovania a mali možnosť ukázať, ako sú na tom s čítaním s porozumením, ako sa učia čítaním.

Zozbierané informácie z výskumu budú nesmierne dôležité pre pochopenie spôsobu, akým sa deti učia a pomôžu zlepšiť vyučovanie a učenie sa všetkých detí.

Dobré čitateľské zručnosti vytvárajú predpoklad pre zvládnutie aj iných vyučovacích predmetov, preto by mali v rámci školského vzdelávania patriť medzi kľúčové oblasti.

                                                                                      PaedDr. Iveta Žilková

OBNOVENIE ŠKOLSKÉHO VYUČOVANIA OD 26.4.2021

Na základe rozhodnutia MŠ SR zo dňa 12.4.2021 Rozhodnutie ministra sa s účinnosťou od 26.4.2021 obnovuje vyučovanie aj na ročníkoch 5.,6., 7. roč. ZŠ.

Vysvetlivky:
1. Školy a školské zariadenia budú otvorené od 26. 4. 2021 tak, ako je uvedené v tabuľke č. 1,
prípadne podrobnejšie informácie pre jednotlivé školy a školské zariadenia sú zverejnené na
stránke ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/covid-skolsky-semafor-manualyopatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/
4
2. Testy – ak je uvedená potreba testu zákonného zástupcu, potom sa musí dať otestovať aspoň
jeden zákonný zástupca dieťaťa či žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti. Ak ide
o plnoletého žiaka, tak sa testuje len on, bez povinnosti testovania rodiča.
3. Žiaci prvého stupňa základnej školy sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov.
4. Platnosť testov – test zamestnancov, zákonných zástupcov i žiakov, u ktorých je vyžadovaný,
platí 7 kalendárnych dní podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU a vyhlášky Úradu
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození
verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.
Riaditeľ školy alebo školského zariadenia alebo ním poverený zamestnanec overuje splnenie
podmienky negatívneho výsledku testu hlavne prostredníctvom príslušného čestného
vyhlásenia predloženého od zamestnancov, zákonných zástupcov a plnoletých žiakov (ak nie
sú vyňatí na základe výnimky z uznesenia vlády SR alebo z vyhlášky Úradu verejného
zdravotníctva SR z testovania), ktorého prílohou je kópia negatívneho testu na COVID-19. Na
základe vydanej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR sa stanoví oprávnenie pre
prevádzkovateľa školy a školského zariadenia pri vstupe do prevádzky overovať splnenie
podmienky formou požadovania predloženia príslušného dokladu – potvrdenia o výsledku
testu na COVID-19. Prehľad prehlásení s upresnením je v časti 15 tohto manuálu.
5. Pri prezenčnej forme vzdelávania a pri povolenej prevádzke sa riadia školy a školské zariadenia
podľa:
a. tohto manuálu „Návrat do škôl“ (od 26.04.2021),
b. „Covid – školského semaforu“ (zelená, oranžová, červená fáza) tzn. manuálov pre
jednotlivé typy škôl a školských zariadení, ktoré sú zverejnené na stránkach MŠVVaŠ
SR v Aktuálnych témach v položke Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia,
c. platných uznesení Vlády SR, rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu,
vyhláškami ÚVZ SR,
d. celoštátneho COVID AUTOMATU, miestne príslušného RÚVZ, ktorý môže rozhodnúť
o ďalších, avšak len prísnejších opatreniach s vplyvom na priebeh výchovnovzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach v danom regióne, ktorého
sa tieto opatrenia týkajú.

Školská dochádzka
V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude
zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:
1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu
netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne
vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri
chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti.
Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za
zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR
s hlásením o jej zanedbávaní,
2. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič
nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva
daného ročníka,
3. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.
Uvádzame v akých prípadoch má zákonný zástupca nárok na OČR alebo pandemickú OČR. Zákonný
zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak:
• im bola nariadená karanténa/izolácia,
• ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo
RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,
• ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu
choroby dieťaťa.
Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej
zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu.
Ak je žiak plnoletý, v celom dokumente Návrat detí do škôl je považovaný za svojho zákonného
zástupcu.
8
V prípade, ak plnoletý žiak neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa nebude zúčastňovať
prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:
1. ospravedlní absenciu plnoletému žiakovi, ak je táto absencia plnoletým žiakom riadne
nahlásená škole do 5 dní od začiatku absencie z dôvodu netestovania sa a zároveň plnoletý žiak
je povinný v priebehu tohto obdobia zabezpečiť kontakt so svojím triednym učiteľom, ktorému
oznámi, že neabsolvoval testovanie. Vzdelávanie plnoletého žiaka, ktorý neabsolvoval
testovanie, bude prebiehať ako je obvyklé pri chorobe (plnoletý žiak pravidelne vyhľadáva
informácie o preberanom učive a zadaných úlohách na edupage alebo v systéme, ktorý škola
využíva a tiež kontaktuje svojich spolužiakov a samostatne sa vzdeláva v domácom prostredí
na základe informácií a podkladov k výchovno-vzdelávaciemu procesu od spolužiakov alebo
z edupage alebo iného systému, ktorý škola využíva). Škola poskytne plnoletým žiakom, ktorí
neabsolvovali testovanie, dištančné vzdelávanie iba v prípade, keď má na to kapacity popri
prezenčnom vyučovaní.
2. Ak neprítomnosť plnoletého žiaka na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích
dní a plnoletí žiak do 5 dní nekontaktoval školu a triedneho učiteľa, plnoletý žiak môže byť
komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka.
Ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku.
Ak v škole prebieha prezenčné vyučovanie a plnoletý žiak sa ho nezúčastňuje z dôvodu neabsolvovania
testovania, žiak je povinný odovzdávať domáce úlohy, vypracovávať úlohy, môže byť dištančne
vyskúšaný a hodnotený. Tým, že škola zabezpečuje prezenčné vyučovanie, žiak má možnosť získať
materiály na samoštúdium. Škola zabezpečuje ďalšiu formu dištančného vzdelávania popri
prezenčnom tým, že so žiakom komunikuje, dohodne sa so žiakom na forme zapájania sa do procesu
(vypracovanie a odovzdávanie úloh, preskúšanie dištančne a pod.) Žiaci môžu byť komisionálne
preskúšaní, pokiaľ sa nezapájajú do procesu alebo učiteľ nemá dostatok podkladov pre hodnotenia
žiaka. Je to však iba možnosť, záleží na individuálnom posúdení správania a aktivity každého žiaka,
najmä jeho iniciatívy a snahy, súčinnosti a spolupráce s učiteľom a so školou.

Školský klub detí
Ako je uvedené v tabuľke č. 1, školský klub detí (ďalej ŠkD) má možnosť sa riadi COVID AUTOMATOMčasť ŠKOLY. Pri svojej prevádzke ŠkD postupuje v zmysle Covid školského semaforu, dôsledne dbá na
dodržiavanie všetkých protiepidemiologických opatrení. Je žiaduce, aby sa žiaci ani v ŠkD
nepremiešavali, aby sa skupiny v priebehu týždňa nemenili, aby bolo možné prípadné dohľadanie
úzkych kontaktov. V prípade, že škola neobnoví prezenčnú výučbu k 12. 4. 2021, ale zriaďovateľ
rozhodne o tom, že školský klub detí bude v prevádzke, navštevovanie ŠkD žiakom je podmienené
testom jeho zákonného zástupcu.

Čestné prehlásenie – II. stupeň

Čestné prehlásenie – I. stupeň

Čestné prehlásenie – zamestnanec

Robot Photon

Robot, ktorý   pomáha pri implementovaní zaujímavých vyučovacích hodín

Žijeme  v zložitej dobe.

Väčšina z nás sa určite teší z toho, že sa   deti vracajú späť do školských lavíc. Mnohé z nich sa tešili na klasické vyučovanie v triedach, na pani učiteľky, na svojich spolužiakov. Už niekoľko týždňov sa vzdelávali doma , školy postupne  prechádzali na dištančné vzdelávanie.

Učitelia  sa museli so vzniknutou situáciou vysporiadať  a nájsť spôsoby, ako budú svojich žiakov  vzdelávať.

Moderné technológie dnes majú veľkú silu,  zlepšujú život žiakom a ich učiteľom.  Novinkou na  slovenskom trhu je robot Photon, vytvorený najlepšími expertami a učiteľmi. Je to edukačný robot, ktorý pomáha učiteľom implementovať programovanie do moderného vzdelávania.

Dňa 21.4.2021 na ZŠ Saratovská 43  sa   žiaci tretieho a štvrtého ročníka oboznámili s činnosťou tohto šikovného robota   . Veľmi zaujímavou formou sa dozvedeli , ako taký robot pracuje. .Mohli si vyskúšať prácu s touto edukačnou pomôckou, kartičkami, so vzdelávacou podložkou.  Zvedaví ste , ako to   funguje? Potrebné  je otvoriť  si výukové scenáre , stiahnuť si aplikáciu, pripojiť robota a dobrodružstvo môže začať. Photon u žiakov prebúdza zvedavosť a motivuje ich k učeniu sa novým technológiám. 

Tento múdry robot Photon predstavuje všetko, čo potrebujeme, aby sme pomohli dieťaťu urobiť prvé kroky v modernom svete plnom technológií

                                                                                     PaedDr. I. Žilková