OZNAM

OZNAM

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto:

  1. h) mimoriadne prerušuje záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností záujmové vzdelávanie dištančnou formou,
  2. i) v školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä 1. výlety a exkurzie, 2. športové výcviky a školské športové súťaže, 3. pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode, 4. kurzy na ochranu života a zdravia, 5. kurzy pohybových aktivít v prírode, 6. saunovanie, 7. dni otvorených dverí do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie.

Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu:

  • Výchovno – vzdelávací proces prebieha v nezmenenej forme.
  • Školy v prírode, školské výlety, výlety, exkurzie, saunovanie, jazykové kurzy, kurzy pohybových aktivít v prírode, ktoré sa organizujú napríklad vo forme: lyžiarske kurzy/výcviky, snoubordingové kurzy/výcviky, plavecké kurzy/výcviky, turistické kurzy/výcviky, ako aj športové kurzy/výcviky v prírode sú zakázané. Školský klub detí (ranný aj poobedný) sa neodporúča. Ak, je jeho prevádzka nevyhnutná, odporúčame minimalizovať premiešavanie detí z jednotlivých tried.
  • Organizácia kultúrnych, umeleckých a tanečných aktivít mimo povinného výchovno vzdelávacieho procesu (napr. venčeky, besiedky a pod.) sa neumožňuje.
  • Realizácia krúžkovej činnosti pre deti kurzy sa neumožňuje.
  • Telesnú a športovú výchovu je umožnené organizovať v prípade priaznivých klimatických podmienok v exteriéri (školský dvor, okolie školy, park…) formou, ktorá nepredstavuje zvýšené epidemiologické riziko prenosu infekčného ochorenia COVID-19 (napr. strečing, správne držanie tela, prechádzky). Taktiež sa odporúča v primeranej miere využívať aj teoretické formy vzdelávania v oblasti telesnej výchovy a športu (ako napríklad pravidlá športových hier, pravidlá fair-play a športového správania).

Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19 Opatrenia majú smerovať ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva a sú založené na princípe ROR – Rúško, Odstup, Ruky. Rúško je opatrením na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín. Odstup je opatrením smerujúcim k minimalizácii osobných kontaktov a na obmedzovanie skupinových aktivít napr. pri službách žiakom a zamestnancom. Ruky sú opatrenia eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice. Okrem osobnej hygieny sú ďalšími opatreniami aj čistenie kontaktných povrchov a minimalizácia bodov s frekventovaným dotykom.

Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy. Toto opatrenie platí pre žiakov 1.-9. ročníka.

                                                                                  

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti vyplní zákonný zástupca žiaka, ktorý nebol prítomný v škole viac ako 3 po sebe nasledujúce dni a žiak vyhlásenie odovzdá pri vstupe do budovy školy.

Na stiahnutie: Image170920120225

Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred opätovným nástupom do zamestnania

Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred opätovným nástupom do zamestnania vyplní každý zamestnanec, ktorý nebol prítomný na pracovisku počas 3 dní.

Na stiahnutie: Image170920125342

OZNAM