Nové znenie školského semaforu

Vážení rodičia, milí žiaci, dávame Vám do pozornosti, že MŠ SR aktualizovalo Školský semafor. Jeho znenie nájdete v odkaze.

Zároveň Vás upozorňujeme na zmenu farby okresu a s ňou súvisiace predkladanie Vyhlásenia o bezpríznakovosti.

                                                                 Mgr. J. Mišíková, RŠ

Školský semafor

Bezpríznakovosť – 20558

Samotestovanie žiakov Ag testami

Vážení rodičia, triedni učitelia Vás vyzvú k prevzatiu Ag samotestov pre Vaše dieťa. Každý žiak obdrží 5 Ag testov, ako je to uvedené v Školskom semafore nižšie.  Potreba testovať žiaka je vždy v pondelok a vo štvrtok príslušného týždňa.

Školský semafor

                                                              Mgr. J. Mišíková, RŠ

OTVORILI SME ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

Dňa 2.9.2021 sme slávnostne otvorili šk. rok 2021/2022.

Prajeme všetkým žiakom, zákonným zástupcom a zamestnancom školy najmä veľa zdravia, radosti a životného optimizmu.

Veríme, že školský rok budeme prežívať prezenčnou výučbou.

                                                                                              Mgr. Jarmila Mišíková, RŠ

TESTOVANIE ŽIAKOV KLOKTANÍM

Vážení rodičia ! 

V prípade, ak ste prihlásili svoje dieťa na testovanie PCR testami – kloktaním, oznamujeme Vám, že testovanie sa uskutoční

dňa 2.9.2021 od 8.15 hod. v ZŠ, Saratovská ul. 43 Levice.

Žiadame Vám, aby ste poskytli súčinnosť triednym učiteľom, zabezpečili včasný príchod žiaka do školy (hodinu pred testom sa neodporúča jesť, piť a umývať si zuby)  a svojmu triednemu učiteľovi poskytli svoju aktuálnu mailovú adresu a telefonický kontakt, na ktoré Vám bude odoslaný výsledok testu.

Odporúčania pre PCR testovanie kloktaním: Informačný list k testovaniu žiakov na školách – pre rodičov

                                                                                            Mgr. Jarmila Mišíková, RŠ

COVID MANUÁL RŠ PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV

MANUÁL OPATRENÍ RIADITEĽKY ŠKOLY 2021/2022

COVID-19

POKYNY PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

Zákonný zástupca

  • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy, resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení  ÚVZ SR).
  • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška(jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
  • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2021/2022.
  • Rodič predkladá pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“. V zelených okresoch na základe odporúčania ministerstva, v ostatných okresoch na základe povinnosti vyplývajúcej z COVID Automat. V prípade, že rodič toto vyhlásenie nepredloží sa žiak považuje za príznakového a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast.
  • Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky.
  • V prípade, že je u žiaka podozrenie na Covid – 19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje riaditeľa školy, aby sa mohli prijať sprísnené hygienicko – epidemiologické opatrenia. Povinnosťou rodiča je aj bezodkladne nahlásiť karanténu škole, ak bola žiakovi nariadená lekárom alebo miestne príslušným RÚVZ. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.
  • V prípade, že je u žiaka potvrdené ochorenie na Covid – 19, rodič bezodkladne o tejto situácii informuje riaditeľa školy, aby mohli byť identifikované úzke kontakty žiaka za 2 dni pred jeho testovaním.

Odporúčania pre rodiča: 

  • Odporúčame rodičom predložiť škole: „Oznámenie o výnimke z karantény“. Riaditeľ tak v prípade potvrdeného pozitívneho prípadu na ochorenie Covid – 19 bude môcť v záujme ochrany zdravia neprekonaných a nezaočkovaných žiakov ich požiadať, aby čo najrýchlejšie opustili priestory školy, no zároveň uplatniť výnimku z karantény na tých žiakov, ktorých sa týka.
  • V záujme zachovania zdravia a bezpečnosti žiakov a zamestnancov v škole dôrazne odporúčame pred začiatkom šk. roka 2021/22 absolvovať možnosť PCR testovania kloktaním. Záujem o testovanie budú u rodičov zisťovať triedni učitelia.
  • Odporúčame realizovať samotestovanie na ochorenie Covid – 19 v domácom prostredí v priebehu šk. roka Ag testami, ktoré budú distribuované prostredníctvom školy.