Ukončili sme školský rok 2019/2020

Dnes 30.6.2020 sme ukončili školský rok 2019/2020. 

Prajeme všetkým žiakom, rodičom i pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom príjemné strávenie letných prázdnin hlavne v pevnom zdraví a tešíme sa spoločne na slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021.

                                                                               Mgr. Júlia Kotrusová

OZNAM

Vážení rodičia, v prípade tých žiakov, ktorí do školy nenastúpia 22.6.2020, prípadne nenastúpili, je potrebné priniesť všetky učebnice 23.6.2020 (utorok) o 8.00 triednemu učiteľovi.

Dňa 30.6.2020 je nutné prísť pre vysvedčenie a prevziať učebnice z vyššieho ročníka.

                                                                           Mgr. J. Kotrusová, RŠ

POKYNY PRE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU ŽIAKA, KTORÝ OD 22.6.2020 NASTÚPI DO ZŠ

Zákonný zástupca žiaka:

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

 • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.

 • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2019/2020.

 • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2).

 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

 • Prevádzková doba školy po dohode so zriaďovateľom a s riaditeľmi škôl je od 7,00 – 16,00 hod.

 • Pred vchodom do budovy je povinný dodržiavať 2-metrové rozostupy.

 • Žiak vchádza do budovy a odchádza z budovy hlavným vchodom, používa rúško.

 • Činnosť ŠKD je zabezpečená od 7,00 – 16,00 hod.

 • Žiaci pracujú od 22.6.2020 vo svojich triedach.

 • Obed pre žiakov je zabezpečený v čase od 11,15 – 14,15 hod. za dodržiavania všetkých hygienických podmienok.

 • Žiak používa papierové jednorazové vreckovky, uteráky si zoberú domov

 • Žiak používa rúško po opustení kmeňovej triedy (chodby, šatne, jedáleň), v triede nemusí používať rúško.

 

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

 

E – Testovanie NUCEM – JAR 2020

V dňoch 26. – 27. apríla 2020 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili e-Testovania počas 1. cyklu – JAR 2020, a zaradili sa tak medzi 6000 žiakov z celého Slovenska, ktorí sa takéhoto testovania zúčastnili. Cieľom testovania bolo overovanie a upevňovanie vedomostí žiakov z pilotných predmetov. Žiaci 8. ročníka vykonali test zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky, žiaci 9. ročníka boli testovaní z predmetov matematika a anglický jazyk. Vyhodnotenie testov uskutočnil NUCEM a vykonal porovnanie výsledkov za celé Slovensko.