Pokyny pre zákonného zástupcu žiaka, ktorý od 1.6.2020 nastúpi do ZŠ

Zákonný zástupca žiaka:

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

 • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.

 • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2019/2020.

 • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2).

 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

 • Prevádzková doba školy po dohode so zriaďovateľom a s riaditeľmi škôl je od 7,00 – 16,00 hod.

 • Rodič nevstupuje do budovy!

 • Pred vchodom do budovy je povinný dodržiavať 2-metrové rozostupy.

 • Žiak vchádza do budovy a odchádza z budovy hlavným vchodom, používa rúško.

 • Činnosť ŠKD je zabezpečená od 7,00 – 16,00 hod.

 • Žiaci sa učia a pracujú na prízemí školy podľa vypracovaného rozvrhu s ktorým budú oboznámení 1. júna triednym učiteľom.

 • Obed pre žiakov je zabezpečený v čase od 11,15 – 14,15 hod. za dodržiavania všetkých hygienických podmienok.

 • Žiak používa papierové jednorazové vreckovky, uteráky si zoberú domov

 • Žiak používa rúško po opustení kmeňovej triedy (chodby, šatne, jedáleň), v triede nemusí používať rúško.

OZNAM – ZÁPIS DO 1. ročníka

Oznamujeme zákonným zástupcom, ktorí nemajú možnosť zapísať svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2019/2020 elektronicky ako je to uvedené nižšie,

že dňa 24. 04. 2020

v čase od 8.00 – 16.00 hod. 

si môžu v budove našej ZŠ vyzdvihnúť formulár žiadosti o zápis dieťaťa do 1. ročníka za dodržania všetkých nariadených hygienických zásad.

Pre elektronické zapísanie žiaka odošlite formulár v prílohe do 30.4.2020 na mailovú adresu: skola@zssaratovle.edu.sk

Žiadosť – formulár

Mgr. Júlia Kotrusová, RŠ