Školské vyučovanie od 12.4.2021 na I. stupni ZŠ

Návrat do škôl 2021
(od 12. apríla 2021)

Rozhodnutie ministra z 8. 4. 2021 s účinnosťou od 12. 4. 2021

Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa
upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach od 12. apríla 2021 nasledovne:

4. Platnosť testov – test zamestnancov, zákonných zástupcov i žiakov, u ktorých je vyžadovaný,
platí 7 kalendárnych dní podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU a vyhlášky Úradu
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození
verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov
zamestnávateľa. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia alebo ním poverený
zamestnanec overuje splnenie podmienky negatívneho výsledku testu hlavne
prostredníctvom príslušného čestného vyhlásenia predloženého od zamestnancov, zákonných
zástupcov a plnoletých žiakov (ak nie sú vyňatí na základe výnimky z uznesenia vlády SR alebo
z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR z testovania), ktorého prílohou je kópia
negatívneho testu na COVID-19. Na základe vydanej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva
SR sa stanoví oprávnenie pre prevádzkovateľa školy a školského zariadenia pri vstupe do
prevádzky overovať splnenie podmienky formou požadovania predloženia príslušného
dokladu – potvrdenia o výsledku testu na COVID-19.

Na 2. stupni pokračuje dištančné vzdelávanie od 12.4.2021.

Školská dochádzka
V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude
zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:
1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu
netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne
vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri
chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti.
Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za
zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR
s hlásením o jej zanedbávaní,
2. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič
nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva
daného ročníka,
3. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.
Uvádzame v akých prípadoch má zákonný zástupca nárok na OČR alebo pandemickú OČR. Zákonný
zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak:
• im bola nariadená karanténa/izolácia,
• ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo
RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,
• ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu
choroby dieťaťa.
Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej
zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu.

Školský klub detí
Ako je uvedené v tabuľke č. 1, školský klub detí (ďalej ŠkD) má možnosť od 12. 4. 2021 v prípade
splnenia podmienok (tabuľka č.1) realizovať svoju činnosť. Pri svojej prevádzke ŠkD postupuje v zmysle
Covid školského semaforu, dôsledne dbá na dodržiavanie všetkých protiepidemiologických opatrení.
Je žiaduce, aby sa žiaci ani v ŠkD nepremiešavali, aby sa skupiny v priebehu týždňa nemenili, aby bolo
možné prípadné dohľadanie úzkych kontaktov. V prípade, že škola neobnoví prezenčnú výučbu k 12.
4. 2021, ale zriaďovateľ rozhodne o tom, že školský klub detí bude v prevádzke, navštevovanie ŠkD
žiakom je podmienené testom jeho zákonného zástupcu.

Prehlásenie o bezinfekčnosti – zákonný zástupca – 18922 (2)

Prehlásenie o bezinfekčnosti – zamestnanec – 18661 (1)

                                                                                        Mgr. J. Kotrusová, RŠ

OZNAM

Oznamujeme žiakom 6. a 7. ročníka, že od 13.4.2021 sa bude učiť podľa pôvodného rozvrhu.

Rozvrh-7.-AB

Rozvrh-6.AB_

Prosíme žiakov 6.,7. a 9. ročníka, aby sa na predmety MAT, GEO, FYZ prihlasovali na Mgr. G. Kováčovú.

 

                           Mgr. J. Kotrusová, RŠ

OZNAM pre I. stupeň ZŠ

Vážení rodičia !

Oznamujeme Vám, že prezenčné vyučovanie pre žiakov 1. – 4. ročníka sa začína v stredu 07.04.2021, prosíme rodičov vyplniť prehlásenie o bezinfekčnosti a preukázať sa negatívnym testom.

Prehlásenie o bezinfekčnosti: Zakonny-zastupca (1)

                                                    Mgr. J. Kotrusová, RŠ

VEľká noc

Vážení zamestnanci školy, rodičia, žiaci a priatelia školy !

Prajem Vám príjemné strávenie veľkonočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody a životného optimizmu.

                                                                        Mgr. J. Kotrusová, RŠ