Vzdelávanie pedagógov

Dôležité je dieťa

Snahou každého pedagóga našej školy je naučiť žiakov zosúladiť v živote rozumové poznatky so zmyslovým poznávaním a mravným cítením. Naším cieľom je, aby z tunajšej školy vychádzali žiaci nielen múdri, ale aj slušní a dobrí.

Množstvo pochvál a slov uznania od návštevníkov školy svedčí o kvalite našich pedagógov a šikovnosti žiakov. Na základe týchto hodnôt chce škola stavať ďalšiu svoju budúcnosť. Naďalej ponúkať žiakom vedomosti zo základov rôznych vedných disciplín, pomáhať im orientovať sa v množstve zaujímavých informácií a rozširovať ich rozhľad podľa záujmov. Celý náš kolektív učiteľov sa spoločne vzdeláva v rozličných inovačných a alternatívnych vzdelávacích programoch, napríklad Orava, ITV, Krok za krokom, ktoré sú certifikované MŠ SR, ale aj v programoch podporujúcich zdravie a individuálny rast osobnosti žiaka. Naši pedagógovia sa zapojili do kontinuálneho vzdelávania Tvorba edukatívneho materiálu na rozvoj čitateľskej gramotnosti a Asertívne zvládanie záťažových situácií v práci pedag. zamestnancov. Aktualizačné vzdelávanie bude zamerané najmä na problematiku inklúzie vo vzdelávaní. Inovačné formy a metódy práce vo všetkých ročníkoch sú zamerané na dieťa z hľadiska jeho potrieb. Samozrejme, tým talentovaným venujeme náležitú starostlivosť pri rozvoji ich nadania. 

Ale pre nás je dôležité, aby bolo spokojné každé dieťa. Aj to, ktoré má osobné alebo rodinné problémy a nejde mu všetko ľahko. Aj toto dieťa má právo na radostné a spokojné detstvo. Naša škola je i nositeľkou titulu Zdravá škola a tieto úlohy tiež vyplývajú z jej projektu.

Činnosť školského špec. pedagóga

Z roka na rok stúpa počet detí, ktoré majú vývinové poruchy učenia: dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia a pod. Bez odbornej pomoci by tieto deti mohli v škole zlyhávať. Práve preto je v našej škole špeciálny pedagóg, ktorý sa deťom s vývinovými poruchami učenia venuje individuálne v špeciálnej miestnosti, ktorá je podľa potreby vybavená učebnými pomôckami.

Špeciálny pedagóg denne spolupracuje s ostatnými pedagógmi a svojimi odbornými radami účinne pomáha tam, kde je to práve potrebné.