Úspešné projekty

Najúspešnejším krúžkom našej školy sú Mažoretky:

Mažoretky prezentujú krásy nášho mesta:

https://www.facebook.com/bednarova.vargova/posts/718593315619735

Ponožková výzva.

https://www.facebook.com/hashtag/dedoleschallenge

Medzinárodný deň tanca:

https://www.facebook.com/www.bubbles.lv/posts/1088772011500375

Projekt: „Aby náš hlas bolo lepšie počuť“

Vďaka finančnej podpore Mesta Levice a RZ pri V. ZŠ v Leviciach „je náš hlas lepšie počuť“

Žiaci V. ZŠ v Leviciach majú možnosť v popoludňajších hodinách navštevovať viaceré krúžky. Dotácia z rozpočtu mesta Levice bola  žiadaná, v oblasti kultúra, na technické vybavenie pre krúžky, ktoré pôsobia na V. Základnej škole v Leviciach. Zo spomínaných krúžkov sú to konkrétne mažoretky Bubbles, DFS Ďatelinka, Muzikálový krúžok, gitarový krúžok. Tieto krúžky pôsobia z veľkej iniciatívy samotných vedúcich – vychovávateliek a učiteliek školy a s podporou rodičov.

Žiaci mali možnosť vystupovať na školských podujatiach, podujatiach organizovaných Regionálnym osvetovým stredisko, Mestom Levice…. napr. Šarkaniáda, Levický jarmok, prehliadka ľudovej tvorivosti detí Čriepky, Levické divadelné dni, v Zariadení sociálnych služieb Fénix Levice, boli pozývaní aj na otváranie plesov. Ich vystúpenia boli nápadité – deti mali možnosť prezentovať sa v speve, v tanci, v recitácii, hrou na gitare, tancom. Priestory na nácvik a realizáciu aktivít, materiálno technické zabezpečenie, dopravu na vystúpenia a súťaže poskytovala škola. Účinkujúcim chýbalo kvalitné technické vybavenie, konkrétne set reproduktorov s mixpultom, mikrofónový set, náhlavné mikrofóny, ktoré by skvalitnili estetický zážitok divákov.

Od septembra 2019 sa žiaci jednotlivých krúžkov prezentovali:

 • DFS Ďatelinka – Medzinárodný folklórny festival – Takí sme organizovanom Regionálnym osvetovým strediskom v Leviciach. Účastníci folklórneho festivalu z Litvy a Lotišska predviedli svoje tanečné umenie žiakom V. Základnej školy aj v priestoroch školy.
 • Workshop s BM – mažoretky Bubbles – tanečné školenie od profesionálnej tanečnej školy BM Generation
 • Október – mesiac úcty starších – spoločné vystúpenie mažoretky Bubbles, DFS Ďatelinka, spevácky a gitarový krúžok v Zaradení sociálnych služieb Fénix Levice
 • Levicko má talentv- účasť s troma súťažnými číslami, DFS Ďatelinka v programe
 • Wintershow – mažoretky Bubbles – medzinárodná pohárová súťaž
 • Halloween – strašidelný a zábavný večer v škole s lampiónovým sprievodom
 • Mikuláš v Zariadení sociálnych služieb Fénix Levice – spoločné vystúpenie mažoretky Bubbles, DFS Ďatelinka, spevácky a gitarový krúžok, Muzikálový krúžok
 • Mikuláš v Kasárňach Levice – Vianočné pásmo – spoločné vystúpenie mažoretky Bubbles, DFS Ďatelinka, Muzikálový krúžok
 • Posedenie pre členov denných centier dôchodcov – spoločné vystúpenie mažoretky Bubbles, DFS Ďatelinka, spevácky krúžok – Vianočné pásmo v Hoteli Lev
 • Karneval – zábavné popoludnie v škole
 • Show Cloth – mažoretky Bubbles – vystúpenie v športovej hale s ďalšími záujmovými útvarmi v Leviciach a spolu so slovenskými mediálne známymi osobnosťami, speváčkou Kristínou
 • Skalnaté obydlia Brhlovce – promo video

V ďalšom verejnom vystúpení nás stopli pandemické opatrenia. Naša činnosť však pokračuje online. Žiaci si sami natáčajú videá a inšpirujú sa navzájom pri individuálnych nácvikoch.

Aktivity počas karanténnych opatrení:

 • Ponožková výzva – výstupom je fotoalbum „Byť odlišný je normálne“
 • Video na Dedoles Challenge – tanec doma
 • Video k príležitosti Medzinárodného dňa tanca – tanec doma
 • Video k príležitosti Dňa matiek
 • Fotoalbum k príležitosti Dňa rodiny – výstupom je komiks fotografií členov tímu
 • Fotoalbum k príležitosti MDD – gymnastika na netradičných miestach
 • Video Dedoles Challenge v škole
 • Promo video Dedoles Challange v meste Levice

Vďaka dotácii poskytnutej Mesto Levice O.Z. Rodičovské združenie pri V. Základnej škole zakúpilo združenie technické vybavenie pre žiakov V. Základnej školy. Technické vybavenie budeme využívať pri nácvikoch v škole, vystúpeniach v interiéry i exteriéry.

Svojimi vystúpeniami plánujeme potešiť malých i veľkých divákov na podujatiach v Zariadení sociálnych služieb, MŠ Perecká Levice, jasliach Perecká Levice a mestkých podujatiach : Šarkaniáda, Jarmok, Dni mesta Levice, Deň detí v parku…..

Poskytnutie finančného príspevku prezentujeme na sociálnych sieťach, na nástenkách v priestoroch školy, na webovej stránke školy, v článkoch v regionálnej tlači.

Veľká vďaka patrí Mestu Levice a RZ pri V. ZŠ Levice.

 

Pozrieť ďalšie foto: Image031220140228

Projekt :Rozšíriť a skvalitniť poskytovanie knižnično-informačných služieb

 

“Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta,” sveta, kde vládnu víly, dobrí škriatkovia i zlý čarodejník … sveta, kde sa môžu riešiť tajuplné záhady stredovekých bratstiev, alebo môžeme tiež letieť do vesmíru s príručkou v ruke a celý ho tam preskúmať. Kniha poskytuje úžasný spôsob ako sa odreagovať od každodenného stresu a napätia.

Knihy sú najprístupnejším a najmúdrejším poradcom a najtrpezlivejším učiteľom.

N škole vštepujeme lásku ku knihám od 1. ročníka. Rozvíjame u detí kladný vzťah ku knihe, rozvíjame a podporujeme čitateľskú gramotnosť. Nielen na hodinách slovenského jazyka a literatúry, ale tiež v mimoškolskej činnosti v rámci ŠKD a krúžkov.

Sme radi, že nám schválili dotáciu z Mesta Levice v  zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 73 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom pôsobiacich na území mesta Levice v roku 2020.

Hlavným cieľom projektu je rozšíriť a skvalitniť poskytovanie knižnično-informačných služieb, vybudovať vlastný knižničný fond, oživiť akvizičnú činnosť nákupom beletrie a odbornej literatúry v súlade so školským vzdelávacím programom. Za aktívnej pomoci rodičovského združenia sa nám podarilo vytvoriť nový priestor pre čítanie, pre stretnutie s knihou, zatraktívniť priestory knižnice novými regálmi, policami.

Zo školskej knižnice sa nám podarilo vytvoriť miesto pre zmysluplné využitie času našich žiakov vďaka atraktívnym aktivitám realizovaných nielen v knižnici počas celého dňa.

Po ťažkom dni v škole si deti v knižnici dobre oddýchnu aj vtedy, keď im číta pani vychovávateľka a ony len počúvajú. Menšie deti si rady pri takomto počúvaní textu kreslia. Žiaci často sedia v kruhu a striedajú sa pri čítaní. Vyskúšali sme si aj rolové čítanie, keď sme dialógy postáv rozdelili tak, že za každú postavu číta iné dieťa.

Realizovali sme rôzne besedy o knihách, postavách, autoroch, kreslili sme ilustrácie, tvorili záložky do kníh a tiež leporelá. Mnohí šikovní žiaci sa zapojili do literárno-výtvarných súťaží.

 

Článok v Slovenskej bráne:Image041220084404

 

Vyučovanie počas pandemickej situácie:

Prísne opatrenia na škole platia pre všetkých, rodičia majú zakázaný vstup do priestorov školy. Prevádzka školy je od 7:00 do 16: 00. Žiaci ročníkov 1 – 4 chodia do budovy školy samostatne. Hneď pri vstupe prebieha ranný filter, kde sa žiakom meria teplota, dezinfikujú ruky. Žiaci nad desať rokov museli doniesť certifikát o negatívnom teste. Všetkým žiakom, ktorí sa vzdelávajú prezenčne museli rodičia podpísať potvrdenie o bezinfekčnosti. Žiaci obedujú v jedálni po skupinách, aby sa minimalizoval kontakt medzi jednotlivými triedami. Školský klub detí je zabezpečený tak, aby sa skupiny žiakov medzi sebou nemiešali.

Žiaci ročníkov 5- 9 sa vzdelávajú dištančnou formou. Pedagógovia realizujú dištančnú výučbu priamo zo školy. Na škole sme vytvorili priestory a zabezpečili technické vybavenie. Aj v týchto zmenených podmienkach sa snažíme žiakom poskytnúť maximálnu kvalitu vzdelávania, aká je v daných podmienkach možná.

V danej situácii je preto dôležité, aby sa žiaci zúčastňovali na dištančnom vzdelávaní v každej forme, či už priameho online vzdelávania cez web alebo vypracovaním zadaných úloh, ktoré sú zverejnené na stránke školy za konkrétne predmety na celý týždeň. Žiaci sú vopred informovaní aká forma výučby je stanovená na konkrétny deň a konkrétnu vyučovaciu hodinu. Pravidlá online hodín sú zverejnené na webe školy.

Učitelia jednotlivých predmetov zadávajú žiakom úlohy (podľa platného rozvrhu hodín) v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti  s určením presného termínu na preštudovanie/vypracovanie. Žiak môže požiadať vyučujúceho o individuálnu konzultáciu. Žiaci sú povinní komunikovať s učiteľmi a rešpektovať ich pokyny. Sú povinní študovať zaslané  materiály, vypracovať zadania, posielať učiteľom výsledky riešení a podobne.  Učiteľ poskytne žiakom primeranú spätnú väzbu vo forme slovného zhodnotenia.  Zvláštnu starostlivosť venuje integrovaným žiakom, žiakom so zdravotným znevýhodnením – špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami. Triedni učitelia monitorujú stav dištančnej formy vzdelávania vo svojej triede, komunikujú, spolupracujú s ostatnými vyučujúcimi, odbornými zamestnancami a v rámci možností riešia problémy spoločne. Žiaka, ktorý nereaguje na dištančné vzdelávanie, je potrebné kontaktovať a zistiť príčinu. V prípade, že žiak nemá prístup k internetu, sú mu  doručené pracovné listy v tlačenej podobe, ktoré bude musieť odovzdať v nariadenom termíne – týždňové odstupy. Je možné  využiť didaktickú techniku,  telefonický kontakt, mailový kontakt, respektíve SMS a mimoriadny dátový benefit 100 GB dát zadarmo.

Asistenti učiteľa, sociálni pedagógovia, špeciálny pedagóg, výchovný poradca sú podľa stanoveného harmonogramu k dispozícii žiakom a zákonným zástupcom pri vypracovaní pracovných listov.

Pozornosť venujeme aj dištančnému vzdelávaniu žiakov  z rómskej komunity Ladislavov Dvor, ktorí sa v súčasnej situácii nemôžu či nevedia zapojiť do online vyučovania. Nedostatočný prístup k internetu a chýbajúce počítačové znalosti ich znevýhodňujú v porovnaní s možnosťami väčšinového obyvateľstva.

Situácia pri poskytovaní dištančného vzdelávania však zintenzívnila kontakt a spoluprácu medzi pedagógmi a pomáhajúcimi profesiami. Učitelia, asistenti učiteľa, sociálni pedagógovia, pracovníci komunitného centra na Ladislavovom Dvore spolupracujú pri dištančnom vzdelávaní žiakov. Vďaka spolupráci s odbornou garantkou komunitného centra Mgr. Marianou Palkovičovou sú žiakom doručené zadania úloh, pracovné listy.

 

 

Integrovaná školská príprava, výchova a vzdelávanie žiakov s postihnutiami a narušeniami, teda žiakov so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami v integrovaných podmienkach v prostredí bežných škôl je v poslednom období v popredí záujmu odbornej verejnosti, rodičov týchto žiakov, zainteresovanej širšej verejnosti a samozrejme aj školskej politiky.

Základným nástrojom inklúzie a akcelerácie žiakov v prostredí základných škôl je celodenný výchovný systém. Jeho súčasťou je popoludňajšia činnosť v ŠKD, ako aj príprava na vyučovanie na ďalší deň. 

Naša škola sa zapojila medzi prvými školami do národných projektov, ktoré podporujú inkluzívne vzdelávanie všetkých  žiakov. Národný projekt „PRojekt INkluzívnej EDukácie“ bol zameraný na vzdelávanie detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a je považovaný za najrevolučnejší. Inovatívny je aj tým, že školám poskytol odborníkov – psychológa, špeciálneho či sociálneho, liečebného pedagóga, či logopéda.

Cieľom projektu PRINED bolo zaujímavou a informatívnou formou udržať deti čo najdlhšie v škole a umožniť im popoludňajšiu prípravu na nasledujúci deň, nevyhnutnú pre zlepšenie ich prospechu a taktiež sa venovať aktivitám, ktoré sú pre nich zaujímavé, a ktorým sa môžu venovať aj z dlhodobého časového hľadiska.  Inkluzívny model vzdelávania mal za úlohu pomôcť lepšej pripravenosti detí z marginalizovaných rómskych komunít a podporiť tak ich sociálnu inklúziu. Podstatným prínosom projektu bolo vytvorenie inkluzívnych tímov pozostávajúcich z pedagogických zamestnancov a odborníkov (psychológ, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, resp. sociálny pedagóg), ktorí  pri práci s deťmi pôsobili v školách, ale aj v teréne.

 

Cieľom ďalšieho projektu ŠKOLA OTVORENÁ VŠETKÝM,  aby učitelia a odborní zamestnanci spoločným úsilím vytvárali podmienky pre inkluzívne vzdelávanie, skvalitňovali vlastné profesijné kompetencie a pracovali na zlepšení komunikácie s rodičmi detí zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP), resp. marginalizovaných rómskych komunít (MRK).  Ich úlohou bolo zabezpečovať podmienky pre kvalitné vzdelávanie všetkých detí a tiež predchádzať neopodstatnenému preraďovaniu žiakov do systému špeciálneho školstva.  Národný projekt „POMÁHAJÚCE PROFESIE V EDUKÁCII DETÍ A ŽIAKOV I“ (NP POP I)  nadväzoval na spomínané projekty a zabezpečil implementáciu princípov inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách prostredníctvom podpory pedagogických asistentov, asistentov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a členov inkluzívneho tímu (školský psychológ, špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg) na školách.

V súčasnosti je naša škola zapojená do Národného projektu „POMÁHAJÚCE PROFESIE V EDUKÁCII DETÍ A ŽIAKOV II“ (NP POP II), ktorého hlavným cieľom je implementácia princípov inkluzívneho vzdelávania  v rámci regionálneho školstva. Rezort školstva tak pokračuje v podpore pedagogických asistentov/asistentov učiteľa a inkluzívnych tímov v školách. V aktuálnej situácii, v ktorej sa školy nachádzajú v dôsledku dopadov pandémie, je národný projekt považovaný za významnú súčasť opatrení na opätovný návrat škôl do štandardného vzdelávacieho režimu.

Škola maximálne vychádza v ústrety žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, v hmotnej núdzi a žiakom so špeciálnymi výchovnovzdelávacími  potrebami, čo vychádza z inkluzívneho zamerania školy.

Na základe rozhodnutia MŠ SR a zriaďovateľa s účinnosťou od 16.11.2020 sa obnovilo vyučovanie pre žiakov, ktorí sú bez prístupu na internet za dodržania prísnych hygienických  podmienok od 18.11.2020.

Cieľom aktivít projektov, ktoré realizovali Metodicko-pedagogické centrum, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Európsky sociálny fond, Operačný program Ľudské zdroje je implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v materských, základných  a stredných školách, vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov detí a žiakov, zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zvýšiť zamestnanosť pedagogických a odborných zamestnancov v regióne.