Duálne vzdelávanie

Čo je to duálne vzdelávanie

 • Duálne vzdelávanie je moderný spôsob prípravy na povolanie, v ktorom sa žiak učí, ako premeniť teoretické vedomosti na praktické priamo na pôde zamestnávateľa.
 • Celá praktická príprava sa uskutočňuje, na rozdiel od klasického školského spôsobu výučby, v reálnych podmienkach na pracovisku praktického vyučovania, čo je vždy záruka širšieho rozvoja zručností jednotlivca v súlade s požiadavkami trhu práce. Teoretické vzdelávanie zostáva súčasťou výučby na škole.
 • V systéme duálneho vzdelávania si mladý človek overuje teoretické poznatky nie na cvičných prácach, ale priamo pri praktickej činnosti na produktívnych prácach súvisiacich s produkciou u zamestnávateľa.
 • Každý žiak pred vstupom na SOŠ uzavrie učebnú zmluvu so zamestnávateľom, u ktorého bude získavať odborné zručnosti. Súčasťou učebnej zmluvy sú aj podmienky vyplácania podnikového štipendia a ostatného finančného a hmotného zabezpečenia žiaka počas štúdia.
 • Pravidelné mesačné finančné príspevky vo forme podnikového štipendia (napríklad v 1. ročníku 40 €/mes.,
 • v 2. ročníku 60 €/mes. a pod.) a pomoc pri hmotnom zabezpečení žiaka (napr. cestovné náhrady, stravovanie, príspevok na ubytovanie a pod.) sú významným benefitom, ktoré môže získať každý žiak, ak sa rozhodne vstúpiť do systému duálneho vzdelávania a získať praktickú odbornosť u konkrétneho zamestnávateľa.
 • Okrem pravidelného podnikového štipendia môže dostávať žiak od zamestnávateľa za svoju produktívnu prácu adekvátnu odmenu a ďalšie benefity, často obdobné ako kmeňoví zamestnanci.
 • Tento systém ponúka reálnu možnosť uzatvorenia budúcej pracovnej zmluvy alebo pracovnej zmluvy popri učebnej zmluve s výhodnými pracovno-právnymi podmienkami.
 • Ak chceš v reálnych podmienkach zažiť, čo znamená flexibilne reagovať na meniace sa technologické, či hospodárske podmienky, či ľahšie pochopiť, čo znamená podnikateľské myslenie v praxi, tak príprava na povolanie v duálnom vzdelávaní je to správne riešenie!

Ďalšie benefity overené mnohoročnými 
skúsenostami v zahraničí

 • Pravidelný finančný príspevok výrazne napomáha zvýšiť životnú úroveň rodiny a umožňuje rozvoj aktivít všetkých jej členov.
 • Príprava na povolanie v reálnych podmienkach zamestnávateľa prináša rýchlejšie dosiahnutie pracovného výkonu s lepším mzdovým ohodnotením.
 • Získanie pracovných návykov priamo počas štúdia je zárukou neskoršieho bezproblémového začlenenia sa do pracovného kolektívu u budúceho zamestnávateľa.
 • Po získaní odbornosti získaš vysokú úroveň pripravenosti nielen pre prácu u daného konkrétneho zamestnávateľa, ale aj pre prácu v rámci globálneho hospodárskeho priestoru.
 • Odborné vzdelávanie s použitím najnovších technológií, zariadení a materiálov je základom rozvoja aj osobnostných vlastností, ktoré vedú k samostatnému riešeniu problémov.
 • Väčšia šanca na účasť v nadregionálnych tvorivých súťažiach a prezentáciách v odbore otvára významné možnosti na budúcu spoluprácu v rámci danej špecializácie.
 • Pamätaj, že žiaden zamestnávateľ by neinvestoval svoje finančné prostriedky a energiu svojich najlepších špecialistov do prípravy na odbory, o ktoré nie je veľký záujem na trhu práce. Je jeho bytostným záujmom, aby každý dobrý absolvent danej špecializácie zostal u neho pracovať.
 • Rovnako znamená, že ak škola ponúka duálne vzdelávanie, tak firmy, ktoré s ňou spolupracujú, považujú jej úroveň za nadštandardnú (či už ide o technické vybavenie, vysoký vzdelávací štandard, aktívny záujem o technologické novinky pretavený do aktuálne inovovaných školských vzdelávacích programov a pod.).
 • Neváhaj a staň sa aj ty absolventom školy s vysokým kreditom a spoločenským uznaním!

Ako sa stať žiakom v systéme duálneho 
vzdelávania a prípravy na povolanie?

 • Ak sa ti páči práca s konkrétnou činnosťou, začni sa už počas základnej školy zaujímať o technické predmety (ako je matematika, fyzika, informatika, či chémia) a ak je možnosť, zapoj sa aktívne do krúžkov, kde máš šancu získať technické zručnosti.
 • Vyber si povolanie a odbor, ktorý chceš študovať.
 • Zisti si, ktorí zamestnávatelia vykonávajú činnosť v odbore, v ktorom by si chcel pracovať a ponúkajú možnosť uzavrieť učebnú zmluvu v rámci duálneho vzdelávania.
 • Neváhaj, kontaktuj zamestnávateľa a informuj sa o termíne a podmienkach výberového konania.
 • Po úspešnom absolvovaní výberového konania dostaneš od zamestnávateľa potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania, ktoré priložíš k prihláške na štúdium na príslušnú SOŠ, s ktorou má zamestnávateľ uzavretú zmluvu o duálnom vzdelávaní.
 • Ak nemáš prehľad o činnosti zamestnávateľov, oslov stredné odborné školy v tvojom okolí, ktoré sú zapojené do duálneho vzdelávania.
 • Informuj sa u riaditeľa strednej odbornej školy, ktorý zamestnávateľ ponúka výučbu tvojho zvoleného odboru v rámci duálneho vzdelávania.
 • Ak úspešne zvládneš prijímacie konanie na vybranú strednú odbornú školu, škola pri prijímaní nových žiakov zohľadňuje zmluvu o duálnom vzdelávaní so zamestnávateľom a príjme na štúdium žiaka s učebnou zmluvou.
 • Pred začatím štúdia s tebou uzavrie zamestnávateľ učebnú zmluvu, ktorá ti zaručuje kvalitné odborné praktické vzdelávanie u zamestnávateľa.
 • Súčasťou učebnej zmluvy je záruka finančného a hmotného zabezpečenia, ktoré budeš dostávať počas celého štúdia.
 • Teoretické vyučovanie absolvuješ na strednej odbornej škole a praktické vyučovanie v plnom rozsahu u zamestnávateľa, s ktorým máš šancu dohodnúť si aj ďalšie benefity.
 • Na začiatku školského roka budeš slávnostne uvedený do kolektívu tvojich potenciálnych spolupracovníkov. Slávnosť sa uskutoční na pôde zamestnávateľa za prítomnosti vedenia firmy, školy a tiež tvojich rodičov a blízkych.
 • Po ukončení školy získaš doklady o ukončení štúdia podľa dosiahnutého stupňa vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, absolventský diplom).

Pre viac info pozri http://dualnysystem.sk/