Pokyny pre zákonných zástupcov

Manuál opatrení – pokyn RŠ

Zákonný zástupca

  • zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy, resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení  ÚVZ SR),
  • zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky,
  • dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021,
  • predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné prehlásenie alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie,
  • v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.

Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom.  Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

 

Pri nahlásení možných príznakov COVID-19 bezodkladne vyzdvihne žiaka zo školy a kontaktuje všeobecného lekára – pediatra, ďalej postupuje podľa jeho pokynov a pokynov miestneho príslušného RÚVZ.

  • Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprievádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú, s výnimkou žiakov prvého ročníka základnej školy. Žiaka môže v budove školy sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.
  • Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou školou.

Ukončili sme školský rok 2019/2020

Dnes 30.6.2020 sme ukončili školský rok 2019/2020. 

Prajeme všetkým žiakom, rodičom i pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom príjemné strávenie letných prázdnin hlavne v pevnom zdraví a tešíme sa spoločne na slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021.

                                                                               Mgr. Júlia Kotrusová

FYZ – 8.A

OZNAM

Vážení rodičia, v prípade tých žiakov, ktorí do školy nenastúpia 22.6.2020, prípadne nenastúpili, je potrebné priniesť všetky učebnice 23.6.2020 (utorok) o 8.00 triednemu učiteľovi.

Dňa 30.6.2020 je nutné prísť pre vysvedčenie a prevziať učebnice z vyššieho ročníka.

                                                                           Mgr. J. Kotrusová, RŠ