OZNAM – ZÁPIS DO 1. ročníka

Oznamujeme zákonným zástupcom, ktorí nemajú možnosť zapísať svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2019/2020 elektronicky ako je to uvedené nižšie,

že dňa 24. 04. 2020

v čase od 8.00 – 16.00 hod. 

si môžu v budove našej ZŠ vyzdvihnúť formulár žiadosti o zápis dieťaťa do 1. ročníka za dodržania všetkých nariadených hygienických zásad.

Pre elektronické zapísanie žiaka odošlite formulár v prílohe do 30.4.2020 na mailovú adresu: skola@zssaratovle.edu.sk

Žiadosť – formulár

Mgr. Júlia Kotrusová, RŠ

OZNAM – KLASIFIKÁCIA ŽIAKOV

Na základe Usmernenie ministra školstva na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách, v školskom roku 2019/2020 zo dňa 6.4.2020, oznamuje riaditeľstvo Základnej školy, Saratovská ul. 43, Levice svojim žiakom a zákonným zástupcom, že na vysvedčení za školský rok 2019/2020 (II. polrok), budú výchovné predmety: telesná výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova a pracovné vyučovanie hodnotené slovne: absolvoval/neabsolvoval, nakoľko nebolo možné naplniť ciele predmetu plnohodnotnou realizáciou. Ostatné predmety budú hodnotené známkou.

                                                                                                     Mgr. Júlia Kotrusová, RŠ

OZNAM – ZÁPIS ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA

Oznamujeme zákonným zástupcom, ktorí nemajú možnosť zapísať svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2019/2020 elektronicky ako je to uvedené nižšie,

že dňa 24. 04. 2020

v čase od 8.00 – 16.00 hod. 

si môžu v budove našej ZŠ vyzdvihnúť formulár žiadosti o zápis dieťaťa do 1. ročníka za dodržania všetkých nariadených hygienických zásad.

                                                                                                Mgr. Júlia Kotrusová, RŠ

Zápis žiakov do 1. ročníka

Zápis žiakov do 1. ročníka

Vážení rodičia !

Keďže sa blíži termín zápisu budúcich prvákov do základnej školy a v súčasnom období je školské vyučovanie prerušené,  aj zápis do 1. ročníka sa uskutoční elektronicky.

V prílohe sme pre Vás pripravili žiadosť o prijatie Vášho dieťaťa do našej základnej školy. Všetky údaje, ktoré sú v nej uvádzané, sú potrebné pre spracovanie školskej dokumentácie v zmysle §11 ods.7, §20 ods.4, §60 a §157 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a sú dôverné v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosť  prosíme vypĺňať kompletnú so všetkými údajmi aj s diakritikou. Vyplnenú žiadosť zašlite mailom na adresu školy: skola@zssaratovle.edu.sk, v termíne do 30.4.2020 .

O prijatí Vášho dieťaťa Vás budeme priebežne informovať elektronicky.

Údaje, ktoré v žiadosti uvediete budú overené pri Vašej osobnej návšteve školy, ktorá sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia prerušenia vyučovania.  Presný termín Vám bude vopred oznámený.

Pri Vašej osobnej návšteve prosím predložte Váš občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

Veríme, že i z pohodlia Vášho domova nebude nič brániť plynulému zápisu Vášho dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.

Prajeme Vám i Vašim deťom veľa zdravia a optimizmu.

 

                                                                          Mgr. Júlia Kotrusová, RŠ

 

ŽIADOSŤ– formulár