OZNAM – MANUÁL OPATRENÍ RŠ – oznam výchovného poradcu

Testovanie T5-2021 pre žiakov 5. ročníka sa ruší.

Pre žiakov 9. ročníka sa uskutoční v termíne 9.-10. júna 2021 s náhradnými termínmi 24.- 25. júna 2021.

Prijímacie konanie na stredné školy:

1. termín 3. – 4. mája 2021

2. termín 10. – 11. mája 2021

Talentové prijímacie skúšky:

1. termín 5. -7. mája 2021

2.termín 12. -14. mája 2021

Mgr. E. Miedzgová, VP

OZNAM – MANUÁL OPATRENÍ RŠ – ŽIACI 5.-9. roč.

Dištančná výučba: od 11. 1. 2021 – 22. 1. 2021 – dištančná výučba podľa rozvrhov pokračuje –

utorok, streda, štvrtok.

Žiaci 9. ročníka – zmena rozvrhu zaradený vyučovací predmet fyzika (utorok 5. hodina).

Testovanie žiakov a rodičov bude prebiehať 23. – 24. 1. 2021. 

Pred nástupom do školy dňa 25.1.2021 sa žiak preukáže vyplneným Čestným prehlásením o bezinfekčnosti (zverejneným na stránke školy) a kópiami potvrdenia rodiča a žiaka o negatívnom výsledku testu COVID-19.

Miesto testovania bude zverejnené.

Potvrdenie o bezinfekčnosti 17863

Mgr. J. Kotrusová, RŠ

OZNAM – MANUÁL OPATRENÍ RŠ – ŽIACI 1.-4. roč.

Dištančná výučba: od 11. 1. 2021 – 22. 1. 2021 – prostredníctvom web stránky školy

Úlohy budú zverejnené 11. a 18. 1. 2020.

Rodičia sa budú testovať 23. – 24.1.2021.

Pred nástupom do školy dňa 25.1.2021 sa žiak preukáže vyplneným Čestným prehlásením o bezinfekčnosti (zverejneným na stránke školy) a kópiou potvrdenia rodiča o negatívnom výsledku testu COVID-19.

Miesto testovania bude zverejnené.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti 17863

                   Mgr. J. Kotrusová, RŠ

 

VESELÉ VIANOCE

Všetkým žiakom, rodičom i  zamestnancom školy prajeme príjemné strávenie vianočných sviatkov a veľa zdravia, pohody a životného optimizmu do NOVÉHO ROKA 2021.

                                                           Mgr. Júlia Kotrusová, RŠ