OZNAM – JARNÉ PRÁZDNINY

Vážení rodičia, milí žiaci !

V termíne od 01.03.2021 – 05.03.2021 budú jarné prázdniny. Počas tohto týždňa nebudú pre žiakov zadávané domáce úlohy.

Upozorňujeme rodičov, že pri návrate dieťaťa do školy po prázdninách je potrebné vyplniť vyhlásenie o bezinfekčnosti a  zákonný zástupca žiaka mladšieho ako 10 rokov je povinný predložiť k nahliadnutiu potvrdenie o negatívnom teste na Covid 19, nie starší ako 7 dní.

Zároveň pripomíname rodičom žiakov II. stupňa, aby sledovali oznamy na web stránke školy a v médiách, týkajúce sa nástupu, alebo pokračujúceho dištančného vzdelávania žiakov po skončení jarných prázdnin. Ak žiaci nastúpia do školy je potrebné predložiť vyhlásenie o bezinfekčnosti a preukázať sa testom nie starším ako 7 dní.

Mgr. J. Kotrusová, RŠ

OZNAM PRE ŽIAKOV 9. roč.

Vážení žiaci, zákonní zástupcovia žiakov 9. ročníka,

CPPPaP Levice ponúka žiakom základných škôl kariérové poradenstvo a kariérovú výchovu. V rámci konzultácií poradia v oblasti posúdenia schopností, špeciálnych výchovno – vzdelávacích potrieb, uplatniteľnosti na trhu práce a pod.

V prípade záujmu o vyššie uvedené služby ma kontaktujte na mailovej adrese: miedzgova@pobox.sk, nakoľko termín je potrebné vopred dohodnúť.

                                                              Mgr. E. Miedzgová, výchovná poradkyňa

OZNAM – TESTOVANIE COVID – 19

Oznamujeme rodičom, že počas nastávajúceho víkendu mesto nebude organizovať spoločné testovanie pre rodičov žiakov a zamestnancov školy.

Prosíme rodičov, ktorých deti navštevujú prezenčnú výučbu aby na testovanie využili dostupné testovacie miesta v Leviciach, ktoré testujú aj počas víkendu:

Na registráciu:

  • SWOT spol. s.r.o., Červenej armády 12, 934 01 Levice

pondelok až nedeľa od 08:00 h do 16:00 h 

  • URGENT s.r.o., J. Kollára 4 – exteriér, Levice

pondelok až sobota od 09:00 h do 17:00 h

Bez registrácie:

  • Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok, Šafárikova 9, Levice /kasárne

pondelok až sobota od 09:00 h – 13:00 h a od 14:00 h – 18:00 h. Posledný odber o 17:30 h.

Hala T18 – 2 odberné miesta

Dom športu – 2 odberné miesta

Pripomíname rodičom, že test je potrebné obnovovať každých 7 dní.

                                             Mgr. Júlia Kotrusová, RŠ

PREZENČNÉ VYUČOVANIE – I. STUPEŇ OD 8.2.2021

Od 8.2.2021 sa začína prezenčné vyučovanie pre žiakov l. – 4. ročníka.
Podmienka nástupu do školy:
l. Podpísané Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti
2. Kópia potvrdenia o negatívnom výsledku testu zákonného zástupcu
3. Dve rúška pre dieťa
 
 
 
 
Rodičia žiakov môžu využiť testovacie miesta v meste Levice:
 
Sobota 6.2.2021  : od 8.00 – 20.00 hod. 
                 Vojsko – od 9.00 – 18.00 hod. 
                Klub dôchodcov za nadjazdom
                1.ZŠ  Caravan od Urgentu
                telocvična ZŠ s VJM
               Junior 2 odberné miesta na rezerváciu
               Kalinčiakovo od 8,00-17,00
 
Nedeľa 7.2.2021 : od 8,00-20,00 hod.
                Klub dôchodcov za nadjazdom
                1.ZŠ  Caravan od Urgentu
                telocvična ZŠ s VJM
               Junior 2 odberné miesta na rezerváciu