Oznam pre zákonných zástupcov

Na základe Rozhodnutia MŠ SR  zo dňa 12.11.2020 a rozhodnutia zriaďovateľa, deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi, ktoré nemajú možnosť prístupu k dištančnému vzdelávaniu môžu navštevovať školu od 18.11.2020.

Rodičia boli telefonicky informovaní o možnosti nástupu na prezenčné vzdelávanie. Pri príchode žiaka do školy je potrebné priniesť vyplnené tlačivo zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

Vyučovanie sa bude organizovať podľa odporúčaní hlavného hygienika SR.

Príloha  – Vyhlásenie zákonného zástupcu

                                                                Mgr. Júlia Kotrusová, RŠ

 

OZNAM

POVINNOSTI ZAMESTNANCOV, ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV A ŽIAKOV PRI PRÍCHODE DO ŠKOLY DŇA 3. 11. 2020

  1. Zamestnanci predložia zamestnávateľovi pri prvom nástupe do zamestnania cerfifikát o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo antigénového testu.
  2. Žiaci 1. stupňa, ktorí majú nad 10 rokov a nevedia sa preukázať negatívnym výsledkom testu sa nemôžu zúčastňovať prezenčnej výučby.
  3. Zákonný zástupca žiaka, ktorý navštevuje základnú školu predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy (3.11.2020) Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Základná škola nevyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok testu.

Vyhlásenie: 17778

                                                                       Mgr. Júlia Kotrusová, RŠ

ONLINE VZDELÁVANIE – II. STUPEŇ

Milí žiaci, počas trvania dištančného vzdelávania budú v termíne od 03.11.2020 do 27.11.2020 prebiehať online hodiny, podľa stanoveného rozvrhu a časového harmonogramu pre jednotlivé triedy, ktorý je pripojený v prílohe.

Rozvrh 5. A,B

Rozvrh 6.A,B

Rozvrh 7. A,B

Rozvrh-9.AB

Časový-harmonogram-online-vyučovania

Online hodiny budú odučené v aplikácii zoom.

Prvým krokom, ktorý musíte urobiť, je stiahnuť si aplikáciu zoom do Vašich notebookov, tabletov, alebo smartfónov. Presný návod je tu: https://www.youtube.com/watch?v=d6K1s6Dym5k

Tento krok urobte do 30.10.2020.

V prílohe sú zároveň zverejnené prihlasovacie údaje jednotlivých učiteľov, ktorí budú učiť príslušné predmety.

Prihlasovacie-údaje-učiteľov-1 (1)

Žiadame Vás, aby ste sa na vyučovaciu hodinu prihlasovali vždy svojím celým menom, v opačnom prípade Vás učiteľ nepozve na hodinu. Zároveň si pripravte pre prácu v zoome slúchadlá, aby sme predišli prípadným technickým zdržaniam.

Každá vyučovacia hodina bude trvať 30 min. a medzi vyučovacími hodinami bude 15 min. prestávka, aby ste sa mali čas pripojiť na ďalšiu hodinu.

Na vyučovaciu hodinu má žiak pripravené pomôcky (učebnica, PZ, písacie potreby a pod.).

Prajeme Vám veľa chuti do učenia.

 

                                                                             Mgr. Júlia Kotrusová, RŠ

OZNAM

OZNAM

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto:

  1. h) mimoriadne prerušuje záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností záujmové vzdelávanie dištančnou formou,
  2. i) v školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä 1. výlety a exkurzie, 2. športové výcviky a školské športové súťaže, 3. pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode, 4. kurzy na ochranu života a zdravia, 5. kurzy pohybových aktivít v prírode, 6. saunovanie, 7. dni otvorených dverí do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie.

Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu:

  • Výchovno – vzdelávací proces prebieha v nezmenenej forme.
  • Školy v prírode, školské výlety, výlety, exkurzie, saunovanie, jazykové kurzy, kurzy pohybových aktivít v prírode, ktoré sa organizujú napríklad vo forme: lyžiarske kurzy/výcviky, snoubordingové kurzy/výcviky, plavecké kurzy/výcviky, turistické kurzy/výcviky, ako aj športové kurzy/výcviky v prírode sú zakázané. Školský klub detí (ranný aj poobedný) sa neodporúča. Ak, je jeho prevádzka nevyhnutná, odporúčame minimalizovať premiešavanie detí z jednotlivých tried.
  • Organizácia kultúrnych, umeleckých a tanečných aktivít mimo povinného výchovno vzdelávacieho procesu (napr. venčeky, besiedky a pod.) sa neumožňuje.
  • Realizácia krúžkovej činnosti pre deti kurzy sa neumožňuje.
  • Telesnú a športovú výchovu je umožnené organizovať v prípade priaznivých klimatických podmienok v exteriéri (školský dvor, okolie školy, park…) formou, ktorá nepredstavuje zvýšené epidemiologické riziko prenosu infekčného ochorenia COVID-19 (napr. strečing, správne držanie tela, prechádzky). Taktiež sa odporúča v primeranej miere využívať aj teoretické formy vzdelávania v oblasti telesnej výchovy a športu (ako napríklad pravidlá športových hier, pravidlá fair-play a športového správania).

Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19 Opatrenia majú smerovať ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva a sú založené na princípe ROR – Rúško, Odstup, Ruky. Rúško je opatrením na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín. Odstup je opatrením smerujúcim k minimalizácii osobných kontaktov a na obmedzovanie skupinových aktivít napr. pri službách žiakom a zamestnancom. Ruky sú opatrenia eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice. Okrem osobnej hygieny sú ďalšími opatreniami aj čistenie kontaktných povrchov a minimalizácia bodov s frekventovaným dotykom.

Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy. Toto opatrenie platí pre žiakov 1.-9. ročníka.