IT Fitness Test 2020

V termíne od 4. mája 2020 do 10. mája 2020 absolvovali žiaci 8. a 9. ročníka našej ZŠ IT Fitness test 2020. V teste sú overované IT schopnosti žiakov v piatich oblastiach:

– Internet
– B
ezpečnosť a počítačové systémy
Kolaboratívne nástroje a sociálne siete
Kancelárske nástroje,
– K
omplexné úlohy.

Mnohí žiaci dosiahli veľmi pekné výsledky.

MAtušáková

TóTH

Srnová

Online sme testovali kariérovú orientáciu žiakov

Dňa 29. mája 2020 sa žiaci 8.A triedy zapojili do online projektu:“Talentcentrum“, ktorý ponúka pre žiakov aktivity zamerané na kariérovú orientáciu a nadväzuje na národný projekt, do ktorého sme sa zapojili minulý školský rok pod názvom: „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“.

Online projekt si kládol za cieľ  sprostredkovať žiakom originálnym, zážitkovým spôsobom poznatky a informácie súvisiace s ich kariérovou orientáciou a výberom ďalšej vzdelávacej dráhy.
Aktivity boli zamerané na:
•    oboznámenie žiakov s faktormi významnými pre kariérové rozhodovanie a výber budúceho povolania – „ako si vytvoriť svoj

KARIÉROVÝ STROM“,
•    sebapoznanie – záujmy, schopnosti a zručnosti a ich väzba na kariérové orientácie a vzdelávacie dráhy – ochutnávka možností cez konkrétne dotazníky v tzv. „KARIÉROVOM ZRKADLE“,
•    poznanie zdrojov informácií – o svete práce (trendoch, sektoroch, povolaniach) a možnostiach ďalšieho vzdelávania (odboroch, školách) – konkrétne príklady a tiež návody čo a kde sa dozvedieť a prečo je to dôležité – v rámci „KARIÉROVÉHO KOMPASU“,
•  priestor pre otázky a motivácia venovať sa téme.

Pokyny pre zákonného zástupcu žiaka, ktorý od 1.6.2020 nastúpi do ZŠ

Zákonný zástupca žiaka:

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

 • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.

 • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2019/2020.

 • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2).

 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

 • Prevádzková doba školy po dohode so zriaďovateľom a s riaditeľmi škôl je od 7,00 – 16,00 hod.

 • Rodič nevstupuje do budovy!

 • Pred vchodom do budovy je povinný dodržiavať 2-metrové rozostupy.

 • Žiak vchádza do budovy a odchádza z budovy hlavným vchodom, používa rúško.

 • Činnosť ŠKD je zabezpečená od 7,00 – 16,00 hod.

 • Žiaci sa učia a pracujú na prízemí školy podľa vypracovaného rozvrhu s ktorým budú oboznámení 1. júna triednym učiteľom.

 • Obed pre žiakov je zabezpečený v čase od 11,15 – 14,15 hod. za dodržiavania všetkých hygienických podmienok.

 • Žiak používa papierové jednorazové vreckovky, uteráky si zoberú domov

 • Žiak používa rúško po opustení kmeňovej triedy (chodby, šatne, jedáleň), v triede nemusí používať rúško.