Dôležitý oznam pre rodičov

Do 31.8.2020 je rodič povinný vyplniť Zdravotný dotazník pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021, v opačnom prípade dieťa nemôže byť vpustené do budovy školy a 2.9.2020 – tento deň nebude mať ospravedlnený. V prípade, že nemôžete prísť podpísať Dotazník do školy, môžete si ho stiahnuť z webovej stránky školy a podpísaný priniesť 31.8.2020 alebo 2.9.2020. Podpísaný dotazník prinesie žiak a odovzdá ho pri hlavnom vchode.

                                                              Mgr. Júlia Kotrusová, RŠ

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa

Zdravotný dotazník vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového školského roka 2020/2021  – dotazník musí vyplniť každý zákonný zástupca dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/21       – na stihnutie: 17078 (1)

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti – toto vyhlásenie vypĺňa rodič vtedy, ak dieťa chýba viac ako tri po sebe nasledujúce dni        – na stiahnutie:    Image170920120225

Pokyny pre žiakov

MANUÁL RIADITEĽKY ŠKOLY

COVID-19

 

 • Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
 • Zákonní zástupcovia sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú s výnimkou žiakov 1. ročníka. Žiaka môže v budove školy sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.
 • Žiaci sa nezhromažďujú pred základnou školou, ale vchádzajú od 7,30 hod. hlavným vchodom do budovy, kde sa uskutoční ranný filter a dezinfekcia rúk.
 • Žiak vchádza do školy s rúškom, náhradné rúško má v taške.
 • Žiak si odchádza umyť ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami.
 • Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, v triedach žiaci 1.- 4. ročníka majú doporučené rúško, žiaci 5.- 9. ročníka nosia rúško povinne aj v triedach.
 • Pred vstupom do jedálne si dezinfikuje ruky.
 • Jedlo bude žiakom servírované na táckach, ktoré si vyzdvihne pri okienku, po obede odnesie tácku s taniermi a príborom k okienku.
 • Počas prestávok týždenníci v triedach zabezpečia časté a intenzívne vetranie.
 • Žiaci sa cez prestávky nezdržiavajú na chodbách, ale v kmeňových triedach.
 • Po použití WC si dezinfikujú ruky a použijú jednorazové papierové vreckovky.
 • Dodržiavajú hygienické pravidlá pri kašľaní a kýchaní.
 • Žiak okrem náhradného rúška si prinesie do školy jednorazové papierové vreckovky.
 • Pri zhoršení zdravotného stavu žiak o tejto skutočnosti informuje okamžite triedneho učiteľa, dozorkonajúceho, prípadne vychovávateľa ŠKD. Ten urobí príslušné opatrenia.
 • Žiaci dodržiavajú opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID19 – R-O-R (Rúško-Odstup-Ruky).

Pokyny pre zákonných zástupcov

Manuál opatrení – pokyn RŠ

Zákonný zástupca

 • zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy, resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení  ÚVZ SR),
 • zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky,
 • dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021,
 • predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné prehlásenie alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie,
 • v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.

Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom.  Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

 

Pri nahlásení možných príznakov COVID-19 bezodkladne vyzdvihne žiaka zo školy a kontaktuje všeobecného lekára – pediatra, ďalej postupuje podľa jeho pokynov a pokynov miestneho príslušného RÚVZ.

 • Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprievádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú, s výnimkou žiakov prvého ročníka základnej školy. Žiaka môže v budove školy sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.
 • Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou školou.

Ukončili sme školský rok 2019/2020

Dnes 30.6.2020 sme ukončili školský rok 2019/2020. 

Prajeme všetkým žiakom, rodičom i pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom príjemné strávenie letných prázdnin hlavne v pevnom zdraví a tešíme sa spoločne na slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021.

                                                                               Mgr. Júlia Kotrusová