Oznam pre rodičov a žiakov 9. roč.

Vážení rodičia, milí žiaci dávame Vám do pozornosti možnosť štúdia na: Strednej priemyselnej škole strojníckej a elektrotechnickej, Ul. Františka Hečku 25, Levice.

V prílohách sa nachádzajú kritéria prijímania žiakov a krátka prezentácia školy.

Kriteria_prijm_2020

SPSSE Levice PREZENTACIA SKOLY

OZNAM PRE RODIČOV ŽIAKOV 9. ROČNÍKA

Vážení rodičia !

Blíži sa termín zisťovania záujmu žiakov o stredné školy.

Z tohto dôvodu Vás prosíme o nahlásenie mailového kontaktu triednemu učiteľovi do piatka 4.12.2020. Na túto adresu Vám bude zaslaná návratka, ktorú vyplnenú zašlete na mailovú adresu školy (skola@zssaratovle.edu.sk). Pokiaľ do tohto termínu svoj mail nenahlásite, návratka Vám bude zaslaná poštou, alebo po príchode dieťaťa do školy. Návratku je potrebné doručiť do školy do 15. 12. 2020

Ďakujeme Vám za spoluprácu.

                                                                               Mgr. Júlia Kotrusová, RŠ

Oznam pre zákonných zástupcov

Na základe Rozhodnutia MŠ SR  zo dňa 12.11.2020 a rozhodnutia zriaďovateľa, deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi, ktoré nemajú možnosť prístupu k dištančnému vzdelávaniu môžu navštevovať školu od 18.11.2020.

Rodičia boli telefonicky informovaní o možnosti nástupu na prezenčné vzdelávanie. Pri príchode žiaka do školy je potrebné priniesť vyplnené tlačivo zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

Vyučovanie sa bude organizovať podľa odporúčaní hlavného hygienika SR.

Príloha  – Vyhlásenie zákonného zástupcu

                                                                Mgr. Júlia Kotrusová, RŠ

 

OZNAM

POVINNOSTI ZAMESTNANCOV, ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV A ŽIAKOV PRI PRÍCHODE DO ŠKOLY DŇA 3. 11. 2020

  1. Zamestnanci predložia zamestnávateľovi pri prvom nástupe do zamestnania cerfifikát o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo antigénového testu.
  2. Žiaci 1. stupňa, ktorí majú nad 10 rokov a nevedia sa preukázať negatívnym výsledkom testu sa nemôžu zúčastňovať prezenčnej výučby.
  3. Zákonný zástupca žiaka, ktorý navštevuje základnú školu predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy (3.11.2020) Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Základná škola nevyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok testu.

Vyhlásenie: 17778

                                                                       Mgr. Júlia Kotrusová, RŠ

ONLINE VZDELÁVANIE – II. STUPEŇ

Milí žiaci, počas trvania dištančného vzdelávania budú v termíne od 03.11.2020 do 27.11.2020 prebiehať online hodiny, podľa stanoveného rozvrhu a časového harmonogramu pre jednotlivé triedy, ktorý je pripojený v prílohe.

Rozvrh 5. A,B

Rozvrh 6.A,B

Rozvrh 7. A,B

Rozvrh-9.AB

Časový-harmonogram-online-vyučovania

Online hodiny budú odučené v aplikácii zoom.

Prvým krokom, ktorý musíte urobiť, je stiahnuť si aplikáciu zoom do Vašich notebookov, tabletov, alebo smartfónov. Presný návod je tu: https://www.youtube.com/watch?v=d6K1s6Dym5k

Tento krok urobte do 30.10.2020.

V prílohe sú zároveň zverejnené prihlasovacie údaje jednotlivých učiteľov, ktorí budú učiť príslušné predmety.

Prihlasovacie-údaje-učiteľov-1 (1)

Žiadame Vás, aby ste sa na vyučovaciu hodinu prihlasovali vždy svojím celým menom, v opačnom prípade Vás učiteľ nepozve na hodinu. Zároveň si pripravte pre prácu v zoome slúchadlá, aby sme predišli prípadným technickým zdržaniam.

Každá vyučovacia hodina bude trvať 30 min. a medzi vyučovacími hodinami bude 15 min. prestávka, aby ste sa mali čas pripojiť na ďalšiu hodinu.

Na vyučovaciu hodinu má žiak pripravené pomôcky (učebnica, PZ, písacie potreby a pod.).

Prajeme Vám veľa chuti do učenia.

 

                                                                             Mgr. Júlia Kotrusová, RŠ