MEDZINÁRODNÉ TESTOVANIE PIRLS 2021

Aj vy si radi zaspomínate na svoje detstvo, keď vám mama, otec, dedko alebo babka čítavala ? S úsmevom na tvári a s radosťou, presne tak sa nenápadne rodí v každej detskej duši láska ku knihám.

Láska ku knihám je dar. Dar, ktorý môžu rodičia odovzdať svojim deťom a ukázať im, aké nádherné svety ukrývajú obyčajné stránky kníh.

Aj pedagógovia našej školy vštepujú lásku ku knihám, k čítaniu už od 1. ročníka. Záleží nám, aby z našich detí vyrástla všestranne harmonicky rozvinutá osobnosť. Vo výchovno – vzdelávacom procese využívame rôzne metódy, formy, aby sme zvýšili záujem žiakov nielen o čítanie. Realizujeme rôzne zaujímavé aktivity v triedach, ŠKD a v školskej knižnici.

Naša škola sa zapojila do medzinárodnej štúdie PIRLS 2021, ktorá je zameraná na čitateľskú gramotnosť žiakov 4. ročníka ZŠ. 11. mája 2021 sa štvrtáci ZŠ na Saratovskej ulici 43 zapojili do tohto medzinárodného testovania a mali možnosť ukázať, ako sú na tom s čítaním s porozumením, ako sa učia čítaním.

Zozbierané informácie z výskumu budú nesmierne dôležité pre pochopenie spôsobu, akým sa deti učia a pomôžu zlepšiť vyučovanie a učenie sa všetkých detí.

Dobré čitateľské zručnosti vytvárajú predpoklad pre zvládnutie aj iných vyučovacích predmetov, preto by mali v rámci školského vzdelávania patriť medzi kľúčové oblasti.

                                                                                      PaedDr. Iveta Žilková