COVID MANUÁL RŠ PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV

MANUÁL OPATRENÍ RIADITEĽKY ŠKOLY 2021/2022

COVID-19

POKYNY PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

Zákonný zástupca

  • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy, resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení  ÚVZ SR).
  • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška(jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
  • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2021/2022.
  • Rodič predkladá pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“. V zelených okresoch na základe odporúčania ministerstva, v ostatných okresoch na základe povinnosti vyplývajúcej z COVID Automat. V prípade, že rodič toto vyhlásenie nepredloží sa žiak považuje za príznakového a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast.
  • Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky.
  • V prípade, že je u žiaka podozrenie na Covid – 19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje riaditeľa školy, aby sa mohli prijať sprísnené hygienicko – epidemiologické opatrenia. Povinnosťou rodiča je aj bezodkladne nahlásiť karanténu škole, ak bola žiakovi nariadená lekárom alebo miestne príslušným RÚVZ. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.
  • V prípade, že je u žiaka potvrdené ochorenie na Covid – 19, rodič bezodkladne o tejto situácii informuje riaditeľa školy, aby mohli byť identifikované úzke kontakty žiaka za 2 dni pred jeho testovaním.

Odporúčania pre rodiča: 

  • Odporúčame rodičom predložiť škole: „Oznámenie o výnimke z karantény“. Riaditeľ tak v prípade potvrdeného pozitívneho prípadu na ochorenie Covid – 19 bude môcť v záujme ochrany zdravia neprekonaných a nezaočkovaných žiakov ich požiadať, aby čo najrýchlejšie opustili priestory školy, no zároveň uplatniť výnimku z karantény na tých žiakov, ktorých sa týka.
  • V záujme zachovania zdravia a bezpečnosti žiakov a zamestnancov v škole dôrazne odporúčame pred začiatkom šk. roka 2021/22 absolvovať možnosť PCR testovania kloktaním. Záujem o testovanie budú u rodičov zisťovať triedni učitelia.
  • Odporúčame realizovať samotestovanie na ochorenie Covid – 19 v domácom prostredí v priebehu šk. roka Ag testami, ktoré budú distribuované prostredníctvom školy.